контакт

Тази форма не следва да се използва за докладване на нежелани лекарствени реакции, свързани с продуктите Бронхостоп. Ако искате да докладвате за нежелани лекарствени реакции, можете да се свържете с местния представител на притежателя на разрешението за употреба на телефон: +359 2 9434773.